Aktuality

Rozvrh hodin pro distanční výuku

12. - 16.10. 2020


Distanční výuka – metodické a technické materiály pro žáky a rodiče najdete zde


Distanční vzdělávání:

Distanční vzdělávání probíhá on-line přes Google učebnu. K předávání materiálů mezi školou a žáky se dále využívají emailové adresy jednotlivých žáků a webové stránky jednotlivých tříd, popřípadě individuálně dohodnutý jiný způsob předávání (off-line).

Předávání informací probíhá též prostřednictvím webových stránek školy.

Časové rozvržení výuky obdrží každý žák.

Žák je povinen účastnit se distančního vzdělávání, dle pokynů vyučujícího.

Za dodržování této povinnosti jsou odpovědní zákonní zástupci dítěte.

Omlouvání absence:

Nepřítomnost na distanční výuce omlouvají zákonní zástupci ze zdravotních a jiných vážných důvodů.

Toto je nutno učinit do 3 dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit žáka lze e-mailem třídnímu učiteli nebo i telefonicky.

Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci.

Při asynchronní či off-line výuce je za absenci považováno neodevzdání úkolů či výstupů své práce ve stanoveném termínu, bez snahy o plnění pokynů vyučujícího.

Má-li žák zvýšenou absenci ve škole nebo na distanční výuce, může mu být uložena dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů:

Zamešká-li žák z jakéhokoli důvodu 30 a více % z realizovaných vyučovacích hodin kteréhokoli předmětu za pololetí, může mu být uložena dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že se jedná o fyzickou nepřítomnost žáka nebo studenta ve výuce z důvodu jeho účasti na jiné akci organizované školou.

Dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů může být ředitelem školy nařízena na návrh vyučujícího příslušného předmětu i při absenci nižší než realizovaných vyučovacích hodin.

Formu dodatečné zkoušky pro doplnění klasifikačních podkladů určí vyučující daného předmětu.

Známka z dodatečné zkoušky pro doplnění klasifikačních podkladů je jedním z klasifikačních podkladů, do celkového hodnocení pololetí se započítávají i všechny ostatní známky z daného předmětu.


Organizace výuky od 30.11. 2020


Od 30. 11. k prezenčnímu vyučování nastupuje 9.A, B, C

Rotační vyučování (střídání po týdnech)

zahajují třídy 7.A, B, C a 8.A, B. (Třídy 6.A, B, C, D a 7.D pokračují v distanční výuce dle platných rozvrhů, jak teď učíme).

· 7.B se bude učit v třídě 6.A

· 8.A se bude učit v třídě 7.D

· 9.C se bude učit v učebně hudební výchovy (nová interaktivní tabule).

Všechny ostatní třídy budou v kmenových učebnách. Pouze hodiny informatiky, vaření a Pv-dílny budou v odborných učebnách. Jinak se děti nestěhují! O přestávkách omezit pohyb na minimum. S dohledem před zahájením vyučování i v jeho průběhu vypomůžou netřídní učitelé, asistenti a učitelé Tv.

· Hv – bez zpěvu

· Tv – dle možností procházky venku

· Aj – se nedělí do skupin ( střídání učitelů), zůstávají ve třídě

· Nj – 8. třídy – nedělí se;

· Nj/Rj - 7.a 9. třídy – dle popisu v rozvrhu

Po celou dobu pobytu ve škole jsou povinné roušky!

Prosím dodržovat hygienická pravidla a časté větrání

Příchod do školy – pohyb v šatnách – 8.B - 7.50 hod.

Odchod na oběd - 8.B

po 5. hodině - ve 12.35 hod.

po 6. hodině - ve 13.35 hod.

Je nutné dodržovat stanovené časy z důvodu omezit/minimalizovat kontakty žáků z různých tříd.

Děti jednotlivých tříd si v šatně vyzvedne vyučující, který má v dané třídě první vyučovací hodinu.

Před školou se děti shromáždí podle tříd.


Upravený rozvrh hodin od 30.11. 2020

8.B.pdf

Vážení rodiče, milé děti.

Chtěla bych Vám popřát do nového roku 2021 hlavně hodně zdraví, pohody, klidu a budu se těšit co nejdříve na společné setkání ve škole.


Organizace výuky od 4.1. 2021


Výuka bude probíhat opět distančním způsobem, jak jsme byli zvyklí, přes google učebnu ve všech předmětech a podle rozvrhu pro distanční výuku. / jde o barevně rozlišený rozvrh , který máte na této stránce aktualit na začátku a platil již od 12.10. 2020 /


Připomínám, že distanční výuka je pro všechny žáky povinná a absence musí být řádně omluvena zákonným zástupcem.


Výtvarná výchova se vyučuje přes google učebnu / nezapomeňte se do této učebny přihlásit a plnit zadané úkoly /


Upravený rozvrh pro distanční výuku

/ změna se týká jen Hv a Vv /


8.B.pdf

Omluvené hodiny

Prosím všechny, aby mi během dnešního dne 18.1. 2021 poslali mailem omluvené hodiny za 1. pololetí . Máte je v ŽK a připište datum poslední omluvenky.

Předávání vysvědčení za 1. pololetí 2020/21

ve čtvrtek 28.1.2021 se sejdeme na školním hřišti, kde Vám budu předávat pololetní vysvědčení od 10.00 do 11.00.

Jste rozděleni do 3 skupin, aby byla dodržena bezpečnostní opatření. Každá skupina přijde v době, kterou jsem Vám napsala do mailu. Všichni budete mít prosím roušky a budete dodržovat rozestupy.Informace pro rodiče žáků, kteří se stravují ve školní jídelně

Školní kuchyně bude od 1.3.2021 v provozu. Všichni žáci mají odhlášený oběd, tudíž je třeba se opět v systému přihlásit!

Stravu je možné odebrat výdejním okénkem u školní jídelny v čase 13,30 – 14,30 hodin do vlastních nádob. Budeme vařit jedno jídlo.

Obědy pro žáky 1. – 3. ročníků mohou ve výjimečných případech vyzvednout zákonní zástupci.

Žáci 4. – 9. ročníků si musí oběd vyzvednut osobně.

Do budovy školy mají přístup pouze žáci a zaměstnanci školy. Třetím osobám je vstup do budovy zakázán!

Vstup do budovy školy je povolen pouze s ochranou úst a nosu (respirátor )

Žák, který se nezúčastní distanční výuky, nemá nárok na dotovaný oběd.

Cizí strávníci se ve školní jídelně stravovat nebudou.


Výuka od 3.5. 2021


Od 3.5. – 7-5. opět prezenční výuka dle normálního rozvrhu hodin - beze změn.

  • testování v pondělí a ve čtvrtek.

  • hudební výchova je i nadále beze zpěvu.

  • tělesná výchova je, ale pouze ve venkovních prostorech.

  • výuka probíhá celý den pouze v kmenové učebně, žáci se nestěhují ani se nerozdělují

Žáky si vyzvednou před školou vyučující, kteří učí v dané třídě 1. hodinu. Odtud je odvedou do kmenové učebny a provedou s nimi testy.

.Následující týden – od 10.5. – 14.5. opět výuka on-line.

Prosím, abyste i nadále sledovali stránky školy, kde najdete všechny potřebné informace, které se týkají provozu školy, stravování atd.

Rozpis obědů od 3.5. 2021

Po Út St Čt

8.B 11:50 13:35 13:40 13:30 13:40Informace pro rodičeVážení rodiče,

naše škola již druhý rok spolupracuje s firmou Sportjoy, organizující letní příměstské tábory, které se o prázdninách konají na sportovištích i ve vnitřních prostorech ZŠ Donovalská.

Letos je část těchto táborů hrazena z rozpočtu MŠMT - tzv. letní doučovací kempy jsou pro děti ZDARMA!

Posíláme Vám odkaz na předběžné přihlášení na doučovací letní kempy:


https://app.sportjoy.cz/embed/dates/all/sportjoy/camps?privshow=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9&fbclid=IwAR0Xbfa75FTM7QPuLVl2Q6RGCzhY7d2zUAyWZqkUohEWXRPO-_IUSg-WT60


Při kliknutí na odkaz se zobrazí nabídka všech táborů a lokalit. Tábor

zdarma je nazván " Doučovací letní kemp SCHOOLJOY" a je u něj uvedená

cena ZDARMA. Kliknete na přihlášku, vyplníte údaje a vyberete si znovu

tábor/termín/lokalitu a potvrdí. Každé dítě má nárok na jeden tábor.Děti budou rozděleny dle tříd a každý den budou mít několik bloků

aktivit:


Vědecké pokusy

Ekologie a naše planeta

Kreativní aktivity

Sportovní aktivity

Příroda kolem nás

Tvary a čísla

Čtenářské dílny

Cesta časem

Pohybové hry

Svět písmen

How are you?


Aktivity budou probíhat převážně venku a učení bude formou zábavy. Další informace naleznete na https://www.sportjoy.cz/cz/.


Výuka v týdnu od 21.6. do 25.6. 2021

Od pondělí do středy bude výuka probíhat podle rozvrhu hodin bez odpoledního vyučování.

Od čtvrtka budou probíhat třídnické práce a vyučování bude končit po 5. vyučovácí hodině.